Regulamin konkursu „Największy Fan The Wizard’s Feather”

§1. Postanowienia ogólne

1.1. „Organizatorem” Konkursu jest firma PHWR International Consulting Group, Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków identyfikująca się numerem NIP: 689-120-80-17, REGON 362501693

1.2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego

1.3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.04.2024r. godz. 00:00:01, a kończy się dnia 20.05.2024r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny

2.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

b) jest osobą pełnoletnią lub na jej udział w Konkursie rodzic lub opiekun prawny wyda pisemną zgodę

c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wykona zadanie Konkursowe

2.3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§3. Wykonanie zadania Konkursowego oznacza

3.1. Wysłanie na adres e-mail: redakcja.twf@phwr.pl dowolnej formy wizualnej wyrazu twórczego (w szczególności takiej jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF), która w ciekawy sposób przedstawi uczestnika konkursu wraz z gazetą „The Wziard’s Feather”.

3.2. Uczestnik może wziąć udział w wyżej wymienionym Konkursie maksymalnie 1 (słownie: jeden) raz

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) użyli w Zadaniu Konkursowym treści powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub treści dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora

b) naruszają niniejszy Regulamin

c) zgłosili się po czasie zakończenia konkursu

§ 4 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

4.1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

4.2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz, że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich

4.3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego (zwanego dalej „Utworem”) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (zwany dalej „Zwycięzcą”) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie Utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§5. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

5.1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 5 (słownie: pięcio) osobową Komisję, dalej zwaną „Komisją Konkursu”. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5.2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu, wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

5.3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: 2 x bilet na koncert Ed Sheeran „+-=x Tour” ( o łącznej wartości 1588,89 zł netto), który odbędzie się 12.07.2024r. w Polsat Plus Arena Gdańsk w Gdańsku Pokoleń Lechii Gdańsk 1.

5.4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5.5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 22.05.2024r.

5.6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody najpóźniej dnia 22.05.2024r. drogą mailową z adresu e-mail: redakcja.twf@phwr.pl na adres e-mail z którego zostało wysłane Zadanie Konkursowe

5.7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę (lub osobę do tego upoważnioną) Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie, wiadomości e-mail na adres redakcja.twf@phwr.pl z kompletem informacji niezbędnych do przekazania Zwycięzcy Nagrody: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski, zgoda na udostępnienie wizerunku Zwycięzcy lub jego pracy Konkursowej. Jeżeli Zwycięzca nie ukończył 18 lat należy dosłać pisemną zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego Zwycięzcy.

5.8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w §4. ust. 7 Regulaminu danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem

5.10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę. Nagroda zostanie przesłana, jeśli Zwycięzca wskaże adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 2 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę informacji. Dane kontaktowe winny być wysłane przez Zwycięzcę w odpowiedzi na wiadomość e-mail z którego Organizator poinformował o wygranej w danym Konkursie

5.11. Fundatorem Nagród jest Organizator

5.12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią

5.13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie

5.14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz

5.15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora

5.16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną

§6. Dane Osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie pod adresem: Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków oraz na adres e-mail: redakcja.twf@phwr.pl

6.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcy czy złożenia reklamacji w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs

6.6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

6.7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: redakcja.twf@phwr.pl

6.8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania

6.9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu

§ 7. Reklamacje

7.1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „ Reklamacja Konkurs” na adres e-mail: redakcja.twf@phwr.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu

7.2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację

7.3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację

7.4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu

8.2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

8.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika

8.4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.dziorawykociol.pl

8.5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu

8.6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa

8.7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator

8.8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.