Konkurs „Pokaż  jak czytasz naszą gazetę The Wizard’s Feather”

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Pokaż jak czytasz naszą gazetę The Wizard’s Feather”
§1. Postanowienia Ogólne.
1.1. Organizatorem Konkursu jest firma PHWR International Consulting Group z
siedzibą pod adresem Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków identyfikująca
się numerem NIP 6891208017, REGON 362501693 dalej zwana
„Organizatorem”.
1.2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.09.2023r. godz. 00:00:01, a kończy się dnia
01.10.2023r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu.
2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu
art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
poprzez wzięcie udziału w Konkursie,
b) jest osobą pełnoletnią, lub na jej udział w konkursie wyrazi pisemną zgodę jej
opiekun prawny,
c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wykona Zadanie Konkursowe.
2.3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki
określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
2.4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty
i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy
organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także
członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
2.5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wykona Zadanie
Konkursowe.
2.6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
a) Wysłanie na adres e-mail: redakcja.twf@phwr.pl dowolnej formy
wizualnej wyrazu twórczego (w
szczególności takiej jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek,
GIF), która będzie nawiązywać do hasła „Pokaż jak czytasz naszą gazetę The
Wizard’s Feather”.
W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie
Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
2.7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 1 (słownie: jeden)
raz.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w imieniu własnym, lecz przez osoby trzecie,
b) naruszają niniejszy Regulamin,
c) użyli w Zadaniu Konkursowym treści powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub treści dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra
osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych.
3.1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin zapewnia, że wykonane Zadanie
Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora
oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, praw
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
3.2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż przysługuje mu do
wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo
autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi
prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
3.3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Organizator zastrzega z
chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w
Konkursie Zadania Konkursowego (zwanego dalej Utworem) bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (zwany dalej
Zwycięzcą) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie Utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych
i informatycznych.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców.
4.1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator
powoła 5 (słownie: pięć) osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu.
Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością
przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach
dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane
zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie
pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z
przepisów prawa.
4.2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych
przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 2
(słownie: dwóch) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali
Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
4.3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostanie następująca nagroda:
a) Nagroda I –
„MysteryBox”, czyli zestaw licencjonowanych gadżetów Harry Potter
przygotowany przez Organizatora, o wartości 199zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych).
4.4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4.5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 01.10.2023r.
4.6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody
najpóźniej dnia 03.10.2023r., drogą mailową z adresu e-mail:
redakcja.twf@phwr.pl , w odpowiedzi na wysłany przez Zwycięzcę
Konkursu e-mail z Zadaniem Konkursowym.
4.7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę lub osobę
upoważnioną do tego przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia
wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie, wiadomości
e-mail na adres mkaciuban@phwr.pl z kompletem informacji niezbędnych do
przekazania Zwycięscy Nagrody, w szczególności informacje: imię, nazwisko,
oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a jeżeli
Zwycięzca nie ukończył 18 lat, również pisemną zgodę na udział w konkursie
podpisaną przez Opiekuna Prawnego Zwycięzcy.
4.8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach
określonych w §4. ust. 7 Regulaminu danych niezbędnych do przekazania
Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika
otrzymującego daną Nagrodę.
4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi
Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z
niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub
podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
4.10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na
adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie 2 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na
informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych
umożliwiających wysyłkę Nagrody.
4.11.Fundatorem Nagród jest Organizator.
4.12.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
4.13.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody
składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4.14.W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
4.15.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
4.16.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę
pieniężną.
§5. Dane Osobowe.
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny
Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków oraz na adres e-mail:
mkaciuban@phwr.pl.
5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie
uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również
powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
wydania Nagród Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych
identyfikacyjnych i adresowych.
5.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie
dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym
przeprowadzono Konkurs.
5.6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5.7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody,
Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia
elektronicznego na adres e-mail: mkaciuban@phwr.pl.
5.8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi
pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług
księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach
prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
5.9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje.
6.1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z
dopiskiem „Reklamacja: Konkurs The Wizard’s Feather” na adres e-mail:
mkaciuban@phwr.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z
przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po
zakończeniu Konkursu.
6.2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko
Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie
odpowiedź na reklamacje.
6.3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na
reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie
zawierającym reklamację.
6.4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie
wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze
postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
7.2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o
grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4,
poz. 27, z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
7.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania
Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
7.4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za
pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem
URL: https://dziorawykociol.pl/.
7.5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem
polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku
przeprowadzeniem Konkursu.
7.6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7.7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator.
7.8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników
o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane
wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących
przepisów prawa