Konkurs „MAGIA Z ABYstyle”

REGULAMIN KONKURSU „Magia z ABYstyle”

§1. Postanowienia Ogólne.

 1. 1.1.  OrganizatoremKonkursujestfirmaPHWRInternationalConsultingGroupz siedzibą pod adresem Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków identyfikująca się numerem NIP 6891208017, REGON362501693, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. 1.2.  Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. 1.3.  Konkursrozpoczynasiędnia24.06.2023r.godz.00:00:01,akończysiędnia 24.09.2023r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego§2. Uczestnicy i zasady Konkursu.
 1. 2.1.  Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. 2.2.  W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. a)  zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie,
 2. b)  wyśle na adres email sklep@sklepikmagiczny.pl wiadomość (dalej: Zgłoszenie) zawierającą skan prawidłowo* wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, który będzie wydany wraz z paragonem lub potwierdzeniem płatności każdej osobie fizycznej przy zakupie dowolnego gadżetu marki ABYstyle na jednym ze stacjonarnych Sklepików Magicznych których właścicielem jest Organizator lub na sklepie internetowym Organizatora pod adresem URL https://www.sklepikmagiczny.pl/,
 3. c)  po wysłaniu Zgłoszenia w którym obowiązkowo należy załączyć skan paragonu, w dniu 24.09.2023 o godzinie 23:59:59 będzie nadal w posiadaniu tego samego paragonu, chyba, że przez wadę fabryczną zakupionych produktów w jednym ze Sklepików Magicznych prowadzonych przez Organizatora dokona zwrotu tych produktów na podstawie wyżejwspomnianego paragonu przed godziną 23:59:49 dnia 24.09.2023,
 4. d)  ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub na udział w konkursie wyrazi zgodę jej opiekun prawny i poświadczy to formalną Zgodą Opiekuna Prawnego załączoną do Zgłoszenia w stosownej formie
 5. e)  posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

page1image39202432

 1. f)  posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, i w dniu 24.09.2023 o godzinie 23:59:59 będzie obserwującym profil @abystyle_thefanexperience oraz @sklepikmagiczny w serwisie Instagram,
 2. g)  wykona Zadanie Konkursowe.

*Poprzez „prawidłowe wypełnienie” rozumie się wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z wytycznymi podanymi na Formularzu Zgłoszeniowym, w sposób czytelny i umożliwiający wykonanie skanu wszystkich danych zawartych na Formularzu Zgłoszeniowym, jak również podanie wyłącznie prawdziwych informacji oraz zamieszczenie w wyznaczonym do tego miejscu paragonu wydanego po zakupie dowolnego gadżetu marki ABYstyle na jednym ze stacjonarnych Sklepików Magicznych lub na Sklepiku Magicznym online.

 1. 2.3.  Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. 2.4.  SzczegółowywykazproduktówmarkiABYstyle,którychzakupupoważnia do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie zawiera Załącznik nr. 1.
 3. 2.5.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. 2.6.  Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe.
 5. 2.7.  WykonanieZadaniaKonkursowegooznacza:
 1. a)  zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu na jego publicznym koncie dowolnej formy wizualnej wyrazu twórczego (w szczególności takiej jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF) możliwej do zamieszczenia w serwisie Instagram, która będzie nawiązywać do hasła „Magia z ABYstyle” i na której zostanie zaprezentowany gadżet marki ABYstyle z licencją Harry Potter,
 2. b)  zamieszczenie w opisie pracy konkursowej hasztagów: #abystyle_thefanexperience, #sklepikmagiczny, #magia_z_abystyle w dowolnej kolejności.
 1. 2.8.  WKonkursiewezmąudziałwyłącznieUczestnicy,którzywykonająZadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. 2.9.  UczestnikmożewziąćudziałwKonkursiewięcejniżjedenraz.

2.10.Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

 1. a)  nie działają w imieniu własnym, lecz przez osoby trzecie,
 2. b)  działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,
 3. c)  tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
 4. d)  naruszają niniejszy Regulamin lub regulamin serwisu Instagram,
 5. e)  użyli w Zadaniu Konkursowym treści powszechnie uznanych za obelżywe, treścipornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub treści dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych.
  1. 3.1.  UczestnikakceptującniniejszyRegulaminzapewnia,żewykonaneZadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
  2. 3.2.  UczestnikakceptującniniejszyRegulaminoświadcza,iżprzysługujemudo wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
  3. 3.3.  Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego (zwanego dalej Utworem) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (zwany dalej Zwycięzcą) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na następujących polach eksploatacji:
 1. a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym

wprowadzenie Utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców.

 1. 4.1.  DlazapewnieniaprawidłowościprzeprowadzeniaKonkursu,Organizator powoła 5 (słownie: pięć) osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. 4.2.  PozakończeniuKonkursu,KomisjaKonkursudokonaocenywykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. 4.3.  Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 1. a)  Nagroda I – Voucher o wartości minimum 3 000zł (słownie: trzy tysiące złotych) na wycieczkę dla dwóch osób do Warner Bros Studio w Londynie z biurem podróży wybranym przez Organizatora, do wykorzystania w okresie 12 miesięcy licząc od dnia 29.09.2023r., oraz voucher o wartości minimum 1 000zł (słownie: tysiąc złotych) na podróż samolotem z Polski do Londynu i z Londynu do Polski.
 2. b)  Nagroda II, III, IV, V, VI – losowy gadżet marki ABYstyle o wartości nie niższej niż 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt złoty) i nie wyższej niż 200zł (słownie: dwieście złoty) według cennika Organizatora.
  1. 4.4.  Nagrodyniesązwolnionezpodatkudochodowegoodosóbfizycznychna podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
  2. 4.5.  KomisjazakończywyłanianieZwycięzcównajpóźniejwdniu27.09.2023r.
  3. 4.6.  ZwycięzcyKonkursuzostanąpoinformowanyouzyskaniuNagrodypoprzez zamieszczenie nazw profili Zwycięzców w poście opublikowanym na profilu Organizatora w serwisie Instagram @sklepikmagiczny najpóźniej dnia 28.09.2023r.
  4. 4.7.  WarunkiemotrzymaniaNagrodyjestwysłanieprzezZwycięzcęlubosobę upoważnioną do tego przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia opublikowania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie, wiadomości e-mail na adres … z kompletem informacji niezbędnych do

przekazania Zwycięscy Nagrody, w szczególności informacje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a jeżeli Zwycięzca nie ukończył 18 lat, również pisemną zgodę na udział w konkursie podpisaną przez Opiekuna Prawnego Zwycięzcy.

 1. 4.8.  WprzypadkunieprzekazaniaprzezZwycięzcówwterminieinazasadach określonych w §4. ust. 7 Regulaminu danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 2. 4.9.  OrganizatornieponosiodpowiedzialnościzanieprzekazanieUczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

4.10.Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 2 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

4.11.Fundatorem Nagród jest ABYstyle.

4.12.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

4.13.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4.14.W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

4.15.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

4.16.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe.

 1. 5.1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt zorganizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków oraz na adres e-mail sklep@sklepikmagiczny.pl.
 2. 5.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. 5.3.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców,

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w przypadku Zwycięzców również do powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 1. 5.4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.
 2. 5.5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 3. 5.6.  Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. 5.7.  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail sklep@sklepikmagiczny.pl.
 5. 5.8.  Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 6. 5.9.  Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.§ 6. Reklamacje.
 1. 6.1.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Magia z ABYstyle” na adres e-mail sklep@sklepikmagiczny.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. 6.2.  Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. 6.3.  Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. 6.4.  Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na

page6image39026048

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. 7.1.  Regulaminwchodziwżyciezdniem24.06.2023r.
 2. 7.2.  Konkursniejestloteriąpromocyjnąwrozumieniuart.2ust.1pkt.9Ustawyo grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. 7.3.  OrganizatorKonkursunieponosiodpowiedzialnościzabrakmożliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. 7.4.  Regulamin Konkursu wraz z załącznikami udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://dziorawykociol.pl/.
 5. 7.5.  Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. 7.6.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. 7.7.  Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram.
 8. 7.8.  Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. 7.9.  Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.§8. Załączniki

Załącznik nr. 1 – Szczegółowy wykaz produktów marki ABYstyle, których zakup upoważnia do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie.