Wygraj bilety na OPENER!

Czarodzieje! Sklepik Magiczny z okazji dnia dziecka przygotował dla Was konkurs, w którym do wygrania są dwa 4-dniowe bilety na OPENER. Wystarczy zaobserwować nasze profile na Tik Toku i instagramie (Sklepik Magiczny, Ministerstwo Tajemnic i Dziórawy Kocioł), oraz nagrać Tik Toka, w którym zaprezentujecie swoje magiczne zdolności, pozwalające Wam się przenieść na jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. (Pamiętajcie, żeby nas oznaczyć i użyć konkursowego hasztagu #konkursmagiczny). Życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU NA TIKTOK POD NAZWĄ „Niech Magia Przeniesie Cię na OPEN’ER”

§1. P

ostanowienia Ogólne.

Organizatorem Konkursu jest firma PHWR International Consulting Group z siedzibą pod adresem Plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków identyfikująca się numerem NIP 6891208017, REGON 362501693 dalej zwana „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2023r. godz. 00:00:01, a kończy się dnia 09.06.2023r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

 1. a)  zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie,
 2. b)  posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. c)  posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, oraz dnia 19.06.2023r. o godzinie 23:59:59 czasu polskiego będzie obserwującym profile: @sklepikmagiczny, @dziorawykociol, @ministerstwotajemnic w serwisie Instagram,
 4. d)  posiada publiczne konto (profil) w serwisie TikTok, oraz dnia 19.06.2023r. o godzinie 23:59:59 czasu polskiego będzie obserwującym profile: @sklepik_magiczny, @dziorawykociol, @ministerstwotajemnic w serwisie TikTok,
 5. e)  wykona Zadanie Konkursowe.

2.3. 2.4.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 1. 2.5.  Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe.
 2. 2.6.  WykonanieZadaniaKonkursowegooznacza:
 1. a)  zamieszczenie w serwisie Tiktok przez Uczestnika Konkursu na jego publicznym koncie dowolnej formy wizualnej wyrazu twórczego (w szczególności takiej jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF) możliwej do zamieszczenia w serwisie Tiktok, która będzie nawiązywać do hasła „Niech Magia Przeniesie Cię na Opener’a”,
 2. b)  oznaczenie pracy konkursowej hasztagiem: #konkursmagiczny,
 3. c)  oznaczeniu w komentarzu wybranej przez siebie osoby.
 1. 2.7.  WKonkursiewezmąudziałwyłącznieUczestnicy,którzywykonająZadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. 2.8.  UczestnikmożewziąćudziałwKonkursiemaksymalnie5(słownie:pięć) razy.
 3. 2.9.  OrganizatorzastrzegasobieprawodonieuwzględnieniawKonkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 1. a)  nie działają w imieniu własnym, lecz przez osoby trzecie,
 2. b)  opublikowali więcej niż 5 (słownie: pięć) Zadań Konkursowych,
 3. c)  działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie TikTok,
 4. d)  tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie TikTok,
 5. e)  naruszają regulamin serwisu TikTok,
 6. f)  użyli w Zadaniu Konkursowym treści powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub treści dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych.
  1. 3.1.  UczestnikakceptującniniejszyRegulaminzapewnia,żewykonaneZadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
  2. 3.2.  UczestnikakceptującniniejszyRegulaminoświadcza,iżprzysługujemudo wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.

3.3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego (zwanego dalej Utworem) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (zwany dalej Zwycięzcą) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na następujących polach eksploatacji:

 1. a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie Utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców.
  1. 4.1.  DlazapewnieniaprawidłowościprzeprowadzeniaKonkursu,Organizator powoła 5 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  2. 4.2.  PozakończeniuKonkursu,KomisjaKonkursudokonaocenywykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
  3. 4.3.  ZwycięzcyKonkursuprzyznanezostanąnastępującenagrody:

a) Nagroda I – dwa czterodniowe karnety na Open’er Festiwal 2023 w Gdyni o łącznej wartości 1 898zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

4.4. Nagrodysązwolnionezpodatkudochodowegoodosóbfizycznychna podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 1. 4.5.  KomisjazakończywyłanianieZwycięzcównajpóźniejwdniu19.06.2023r.
 2. 4.6.  ZwycięzcaKonkursuzostaniepoinformowanyouzyskaniuNagrodypoprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta) Zwycięscy w poście opublikowanym na profilu Organizatora w serwisie Instagram (@sklepikmagiczny) najpóźniej dnia 20.06.2023r.
 3. 4.7.  WarunkiemotrzymaniaNagrodyjestwysłanieprzezZwycięzcęlubosobę upoważnioną do tego przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie, wiadomości e-mail na adres sklep@sklepikmagiczny.pl z kompletem informacji niezbędnych do przekazania Zwycięscy Nagrody, w szczególności informacje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a jeżeli Zwycięzca nie ukończył 18 lat, również pisemną zgodę na udział w konkursie podpisaną przez Opiekuna Prawnego Zwycięzcy.
 4. 4.8.  W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w §4. ust. 8 Regulaminu danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 5. 4.9.  OrganizatornieponosiodpowiedzialnościzanieprzekazanieUczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

4.10.Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 2 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

4.11.Fundatorem Nagród jest Organizator.

4.12.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

4.13.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4.14.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4.15.W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. 4.16.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

4.17.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe.

 1. 5.1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny plac Szczepański 2/10, 31-011 Kraków oraz na adres e-mail: sklep@sklepikmagiczny.pl.
 2. 5.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. 5.3.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. 5.4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.
 5. 5.5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. 5.6.  Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. 5.7.  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: sklep@sklepikmagiczny.pl.
 8. 5.8.  Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. 5.9.  Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.§ 6. Reklamacje.

page5image31686848 page5image31687040

 1. 6.1.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Niech Magia Przeniesie Cię na Opener’a” na adres e-mail: sklep@sklepikmagiczny.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. 6.2.  Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. 6.3.  Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. 6.4.  Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. 7.1.  Regulaminwchodziwżyciezdniem01.06.2023r.
 2. 7.2.  Konkursniejestloteriąpromocyjnąwrozumieniuart.2ust.1pkt.9Ustawyo grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. 7.3.  OrganizatorKonkursunieponosiodpowiedzialnościzabrakmożliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. 7.4.  Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://dziorawykociol.pl/.
 5. 7.5.  Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. 7.6.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. 7.7.  Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis TikTok.

page6image31694528

 1. 7.8.  Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu TikTok z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 2. 7.9.  Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.