Czarodzieje!
Już 6 grudnia Kociołek będzie obchodził swoje 7 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was wiele niespodzianek. Już działający sklepik online, Sklepik Magiczny we Wrocławiu, kolejny Sklepik Magiczny w Krakowie na ul. Floriańskiej i oczywiście coroczny magiczny konkurs, w którym główną nagrodą są 2 bilety na płytę główną koncertu Harrego Styles’a. Nagrody dodatkowe: Mystery Boxy, vouchery do naszych lokali i wiele innych. Konkurs polega na wymyśleniu nazwy nowego limitowanego eliksiru oraz zaklęcia, które go aktywuje. Do każdych zakupów powyżej 10 zł w każdym z naszych lokali i sklepików (również online) dostaniecie formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu wystarczy załączyć paragon i wysłać zdjęcie formularza na adres mailowy: konkursmagiczny@dziorawykociol.pl. Formularze wydawane są do 11.12.2022, a zgłoszenia przyjmujemy do 18.12.2022. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.12 .2022. Regulamin konkursu znajdziecie poniżej oraz we wszystkich lokalach biorących udział w konkursie. Wszystkim życzymy powodzenia!
Sklepik online: www.sklepikmagiczny.pl

Regulamin konkursu

„Magiczny eliksir”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Magiczny eliksir” (dalej” Konkurs”) jest PHWR INTERNATIONAL CONSULTING GROUP ul. Plac Szczepański 2/10 31-011 Kraków NIP 6891208017 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem Nagród jest Organizator.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie( lub ich prawni opiekunowie)

, które zrobiły zakupy w Kawiarni Dziórawy Kocioł /Sklepiku Magicznym ul.Plac Wszystkich Świętych 10/ Sklepiku Magicznym ul.Chmielna 6/7 Warszawa/ Sklepiku Magicznym Rynek Ratusz 24 Wrocław oraz w sklepie internetowym www.sklepikmagiczny.pl  za min 10zł, wypełniły otrzymany formularz akceptując przetwarzanie danych osobowych i odesłały go na adres email konkursmagiczny@dziorawykociol.pl

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku

prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin

wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 30.11.2022r do 18.12.2022r (okres zbierania zgłoszeń).

7. Konkurs prowadzony jest w oparciu o wysłanie wypełnionego formularza wraz z paragonem. Przez

ważne zgłoszenie konkursowe rozumie się wypełniony czytelnie formularz.

8. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki

Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników. Warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz prawa i obowiązki

podmiotów opisanych w zdaniu poprzednim, określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa

bezwzględnie obowiązującego. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter

jedynie informacyjny.

§ 2

Zasady Konkursu

1. Celem udziału w Konkursie Uczestnik musi:

1) dokonać zakupu za kwotę min. 10 zł w jednym z naszych lokali tj.

    Dziórawy Kocioł ul. Grodzka 50/1 30-044 Kraków /Sklepik Magiczny ul. Plac Wszystkich Świętych 10 Kraków 31-004/ Sklepik Magiczny ul. Chmielna 6/7 00-020 Warszawa / Sklepik Magiczny Rynek Ratusz 24 50-116 Wrocław / Sklepik Magiczny ul. Floriańska 16 33-332 Kraków lub na stronie www.sklepikmagiczny.pl,co upoważnia do otrzymania formularzu zgłoszeniowego (formularze wydawane są do 11 grudnia 2022r)

2) uzupełniony formularz odesłać na mail konkursmagiczny@phwr.pl wraz ze skanem/zdjęciem paragonu fiskalnego. Zadaniem Uczestnika jest wymyślenie nazwy nowego limitowanego eliksiru oraz zaklęcia które go aktywuje.

Formularze zgłoszeniowe wraz z odpowiedzią mogą być składane do zakończenia Konkursu tj. do dnia 18 grudnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby Odpowiedzi Konkursowych pod uwagę będzie brana najlepiej oceniona przez

komisję konkursową Odpowiedź Konkursowa.

4. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa (”Komisja Konkursowa”), w której skład wchodzą wyłącznie

przedstawiciele Organizatora, dokona wyboru 1 odpowiedzi, wygrywającej Nagrodę I Stopnia oraz 30 odpowiedzi wygrywających Nagrody II Stopnia . Przy wyborze zwycięskich odpowiedzi Komisja Konkursowa kierować się będzie

swoim swobodnym uznaniem, uwzględniając oryginalność, jakość i związek odpowiedzi z zadaniem, a także potencjalną

przydatność dla celów marketingowych Organizatora. Przy czym Odpowiedzi Konkursowe zgłaszane przez Uczestników,

które zawierają treści obraźliwe lub które wedle uznania Organizatora mogą naruszać dobra osobiste osób trzecich,

zostaną przez Komisję Konkursową zdyskwalifikowane. Wybór nagrodzonego Uczestnika powinien nastąpić w terminie

do dnia 23grudnia 2022 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców w przypadku braku Odpowiedzi Konkursowych

spełniających kryteria zawarte w Regulaminie.

6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak

również odmowy przyznania mu Nagrody w przypadku nie spełniania przez Uczestnika postanowień niniejszego

Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji przez Organizatora o działaniach Uczestnika sprzecznych z

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń konkursowych nieczytelnych lub niespełniających

warunków Konkursu.

§ 3

Nagrody i ich wydanie

1. W Konkursie Organizator przewidział następujące nagrody :

a. Nagroda I Stopnia – 2x Bilet na koncet „Harry Styles” na 02.07.2023r powyżej 2000zł. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kwoty będącej podatkiem od wygranej.

b. Nagrody II Stopnia – 30 gadżetów o różnej wartości cenowej, voucherów i drobnych upominków poniżej 2000zł.

2. Ostateczna wartość Nagrody I Stopnia może się zmienić .

4. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem platformy facebook oraz mailowo.

5. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Należy podac paragon fiskalny. .Po ogłoszeniu wyników zwycięzca Nagrody Głównej( I stopnia) ma 7 dni na zgłoszenie się po odbiór wraz z podaniem niezbędnych do prawidłowego użycia biletu danych osobowych, których administratorem jest firma PHWR International Consulting Group.

6. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty nagrody pieniężnej opisanej niniejszym punktem.

. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo

przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

§ 4

Prawa autorskie

1. Nadsyłając Odpowiedź Konkursową Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą tej odpowiedzi oraz, że przysługują mu

pełne autorskie prawa majątkowe do tej odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora

w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez

Organizatora nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.

2. Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do

Odpowiedzi Konkursowych nagrodzonych w Konkursie, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi Konkursowej – zapisywanie i wytwarzanie dowolną technika

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,

2) w zakresie obrotu egzemplarzami Odpowiedzi Konkursowej – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem

lub dzierżawa egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi Konkursowej w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity,

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w

charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w

reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich

innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

3. Uczestnik zezwala, zarówno na oznaczanie odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika, jak i na anonimowe

korzystanie z odpowiedzi. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonywania zamian lub modyfikacji

odpowiedzi.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowej nie może być dokonane przez Uczestnika na

inne podmioty, w jakimkolwiek zakresie i na jakimkolwiek polu eksploatacji.

5. Uczestnik w wykonaniu niniejszej Umowy zobowiązują się do nie wykonywania oraz do przeniesienia na Organizatora

prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi Konkursowej. Uczestnik nie ma prawa

do przenoszenia autorskich praw majątkowym do Odpowiedzi Konkursowej na jakikolwiek podmiot trzeci.

§ 5

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu

komunikacji z Uczestnikami oraz w celu wydania nagrody.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest

dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do

danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w trakcie trwania

Konkursu oraz w terminie do dnia 18 grudnia 2022r. Reklamacja powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej:

bkarabanowski@phwr.pl i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu oraz dokładny opis

okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną

powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres, z

którego reklamacja została nadesłana.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w kawiarniach Organizatora oraz lokalach wymienionych w §1.4

Podstawowe informacje o Konkursie i jego zasadach zawarte będą w

materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Konkursem.

2. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i

jego akceptacją.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany nie mogą

ograniczać praw nabytych przez Uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie będzie to

ograniczać praw nabytych Uczestników.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy

prawa.